Publication

K.B. Padmakumar, Lathika Cicily Thomas, Anil Kumar Vijayan, M. Sudhakar (Indian Journal of Geo Marine Sciences- Nov 2016)
Chippy Khader, N. Saravanane, B. Kishore Kumar, V. N. Sanjeevan (Journal of the Senckenberg Research Institute- Dec 2016)
K. V. Aneesh Kumar, K. P. Deepa, M. Hashim, C. Vasu, M. Sudhakar (Journal of applied Ichthyology- Aug 2016)
K. V. Aneesh Kumar, V.M. Tuset, 7.Hashim Manjebrayakath, K. S. Sumod , M. Sudhakar, J.L.Otero-Ferrer, A. Lombarte (- Nov 2016)
P. Priyaja, Dwivedi, R, S. Sini, Hatha, A. A. M, N. Saravanane, M. Sudhakar (Journal of Geophysical Research- Oct 2016)
V. Sudheesh, G.V.M.Gupta, Sudharma, K. V., H. Naik, D. M. Shenoy, M. Sudhakar, S.W.A.Naqvi (Journal of Geophysical Research: Oceans- Nov 2016)
K. V. Aneesh Kumar, R.Thomy, K. P. Deepa, M. Hashim, M. Sudhakar (Journal of Applied Ichthyology- Jun 2016)
Thomy Reethas, Chippy Khader, Abhay Deshmukh, B. Kishore Kumar, Sherine Sonia Cubelio, V. N. Sanjeevan, 7.Hashim Manjebrayakath, M. Sudhakar (Journal of the Senckenberg Research Institute- Apr 2016)
K. V. Aneesh Kumar, P. Pravin, Ragesh N, B. Meenakumari (Indian Journal of Geo-Marine Science Vo- Aug 2014)
K. V. Aneesh Kumar, P. Pravin, Paresh S.Khanolk, M.P. Remesan, B. Meenakumari (Indian journal of Geo Marine science- Feb 2014)

Pages