Publication

M. P. Rajeesh Kumar, K. V. Aneesh Kumar, M. Hashim, N. Saravanane, M. Sudhakar (Indian Journal of Geo-Marine Sciences- Jul 2020)
Aiswarya Gopal, K. U. Abdul Jaleel , Usha V Parameswaran, V. N. Sanjeevan, A.V. Saramma, Anil Kumar Vijayan, N. Saravanane, G.V.M.Gupta, M. Sudhakar (Frontiers in Marine Science- Aug 2020)

Pages