Publication

Dwivedi, R, P. Priyaja, M.Rafeeq, M. Sudhakar (Journal of Oceans and Oceanography,- Aug 2015)
Aiswarya Gopal, K. U. Abdul Jaleel , Usha V Parameswaran, Anil Kumar Vijayan (Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom- Mar 2015)
G.V.M.Gupta, V. Sudheesh, Sudharma, K. V., N. Saravanane, Dhanya V, K.R.Dhanya, G.Lakshmi, M. Sudhakar, S.W.A.Naqvi (Journal of Geophysical Research: Biogeosciences- Jul 2015)
K. V. Aneesh Kumar, P. Pravin, Paresh S.Khanolk, M. V. Baiju, B. Meenakumari (Fishery Technology- Dec 2014)
S.S.Shaju, P.Minu, Srikanth Ayyala Somayajula, P.Muhamed Ashraf, A.K. Vijayan, B. Meenakumari (I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f O c e a n o g r a p h y a n d H y d r o b i o l o g y- Sep 2015)
Jini Jacob, P. R. Anil Kumar, Rosamma Philip, Damodaran R (- Oct 2015)
K.B. Padmakumar, Lathika Cicily Thomas, Anil Kumar Vijayan, M. Sudhakar (Journal Harmful Algae- Aug 2015)
Vinu Jacob, M. P. Rajeesh Kumar, K. S. Sumod , K. P. Deepa, M. Hashim, V. N. Sanjeevan, M. Sudhakar (- Jul 2015)
Rakhesh, M, Madhavirani, K. S. V. K. S., S. Kumar, Raman, A. V, Kalavati C. (Tropical coastal lagoon- Mar 2015)
Bhavya, P. S, S. Kumar, G.V.M.Gupta, V. Sudheesh, Varrier, D. S., Saravannane Narayannane (ESTUARIES AND COASTS- May 2015)

Pages