Publication

K. M. Meera, M. Hashim, V. N. Sanjeevan, J. Jayasankar, T.V. Ambrose, M. Sudhakar (Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom,- May 2017)
K. V. Aneesh Kumar, R. Nikki, K. Oxona, M. Hashim, M. Sudhakar (Journal of Applied Ichthyology- Jun 2017)
P. Priyaja, Prabhakaran M. P, 7.Hashim Manjebrayakath, K. Anil Kumar, C. M. Laluraj, G. D.Martin, K. K. C. Nair (Journal of the Marine Biological Association of India- Dec 2016)
Dwivedi, R, M.Rafeeq, V. N. Sanjeevan, M. Sudhakar (Journal of the Marine Biological Association of India- Aug 2016)
Usha V Parameswaran, V. N. Sanjeevan, K. U. Abdul Jaleel , Vinu Jacob, Aiswarya Gopal, Anil Kumar Vijayan, M. Sudhakar (Journal of the Senckenberg Research Institute- May 2017)
Vinu Jacob, RAJEESH KUMAR MELEPPURA, Usha V Parameswaran, Akhilesh K. V, 7.Hashim Manjebrayakath, V. N. Sanjeevan, M. Sudhakar (Journal of Fish Biology- May 2017)
G. SreeRenjimma, V. N. Sanjeevan, B.R. Smitha, C.B Lalithambika Devi, M. Sudhakar (Journal of the Marine Biological Association of India- Dec 2016)
K. V. Aneesh Kumar, K. P. Deepa, 7.Hashim Manjebrayakath, C. P. Rajool Shanis, N. Saravanane, V. N. Sanjeevan, M. Sudhakar (Journal of the Marine Biological Association of India- Dec 2016)

Pages